องคมนตรีเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดพังงา

 วันนี้ (4 พ.ย.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระครูถิรธรรมรัต ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ในราชทินนามที่ พระวชิรญาณโสภณ โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธี

        พระวชิรญาณโสภณ นามเดิมว่า สวัสดิ์ ถิรธมฺโม เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2515 ที่จังหวัดพังงา บรรพชาและอุปสมบท ณ วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา อายุ 49 พรรษา 29 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์อุปถัมภ์ และเจ้าคณะอำเภอทับปุด สอบได้นักธรรมชั้นเอก เมื่อ พ.ศ. 2547 การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีความชำนาญในด้านเจริญอานาปานสติภาวนา ด้านการเจริญวิปัสสนาภาวนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม เป็นวิทยากรอบรมโครงการต่างๆด้านศาสนาพิธีกรรม และด้านนวกรรม 

     


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :