ต่างด้าวเฮ..จังหวัดพังงาขยายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มแรงงาน หลังประชาชนได้รับวัคซีนมากว่าร้อยละ 70 แล้ว

วันนี้ 3 พ.ย.64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา และเป็นประธานเปิด Kick off ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มแรงงานเพื่อนบ้าน 1,250 คน 

            โดยหลังจากที่ประชาชนในจังหวัดพังงาได้รับวัคซีนเกินร้อยละ 70 ไปแล้ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาได้เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 46/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ขยายกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานแบบถูกกฎหมายในจังหวัดพังงาซึ่งมีทั้งหมด 23,834 คน และได้เริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากแรงงานต่างด้าวมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกสาขาอาชีพ อีกทั้งจังหวัดพังงาได้เปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวเต็มพื้นที่แล้ว จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายครอบคลุมในหมู่แรงงานด้วย เพื่อให้จังหวัดพังงามีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดพังงาจะทำการนัดหมายกลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้ง 8 อำเภอ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 จนกว่าจะครบโดสต่อไป

            จังหวัดพังงาได้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน พบว่าประชาชนผู้ประสงค์รับวัคซีนทั้งจังหวัดได้รับวัคซีนแล้วคิดเป็นร้อยละ 71.05 จำแนกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 80.48 กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคร้อยละ 97.28 และกลุ่มหญิงมีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ร้อยละ 86.52 สำหรับนักเรียน อายุ 12-17 ปี ขึ้นไปได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ เข็ม 1 ร้อยละ 95.39 และกำลังทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 2 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :