ผู้ว่าฯ พังงา ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการบริหารราชการให้กับอำเภอตะกั่วทุ่ง

ผู้ว่าฯ พังงา ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการบริหารราชการให้กับอำเภอตะกั่วทุ่ง

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้กล่าวพบปะพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับนายอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่อให้แนวทางการบริหารราชการกับทุกภาคส่วนในภาพรวม คือ การปรับผังเมืองรวมรองรับการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่, การปรับปรุงระบบคมนาคมเพื่อรองรับสนามบินนานาชาติอันดามันที่กำลังจะก่อสร้างในพื้นที่ อ.ตะกั่วทุ่ง, การสร้างท่าเรือน้ำลึกรองรับเรือขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวและขนส่ง, การส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่กับการทำการเกษตร, การพัฒนาจังหวัดพังงาเพื่อรองรับ Land Bridge, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งทางบกและทางทะเล

สำหรับในระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มีแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ การปรับปรุงถนนหนทาง ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง และการสร้างชุมชนพังงาผาสุก รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องการให้แก้ไข เป็นต้น

ด้านพืชเศรษฐกิจนอกจากยางพาราและปาล์มน้ำมันแล้ว จังหวัดพังงามีสินค้าจีไอ คือ ข้าวไร่ดอกข่า ทุเรียนสาลิกา และมังคุดทิพย์พังงา มีปริมาณผลผลิตแต่ละฤดูกาลเฉลี่ยแล้วไม่มากนัก จึงอยากส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองมากขึ้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ยังเน้นย้ำการปฏิบัติงานของอำเภอ ส่วนราชการระดับอำเภอ บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นในการดูแลบริหารงานข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตามภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  อย่างเต็มความสามารถ และได้สอบถามพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความต้องการให้แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาพื้นที่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar