ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ตัวอย่างข้อมูล)

     กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ของรัฐบาล สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการ เสริมสร้าง ความเข้าใจอันดี ระหว่าง รัฐบาล และหน่วยงาน ของรัฐบาล กับประชาชน ตลอดจน ระหว่าง ประชาชน ด้วยกัน โดยวิธีการ ให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟัง ความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อเสนอรัฐบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ โน้มน้าว ชักจูง ประชาชน เพื่อก่อให้เกิด ความร่วมมือ แก่รัฐบาล และ หน่วยราชการ ต่าง ๆ ตาม แนวทาง ที่ถูกที่ควร ในระบอบ ประชาธิปไตย โดยมี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศร่าง TOR |
ประกาศผลวิจารณ์ |
ประกาศราคากลาง |
ประกาศ TOR |
ประกาศผลผู้ชนะผลการจัดซื้อจัดจ้าง |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar